Index
$#! · 0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
A
 AdminMap
B
 Bản đồ cập nhật màu theo tiêu chí xã hội
 Bản đồ toàn quốc
 Bản đồ trình bày màu theo đối tượng
 Bản đồ trình diễn dữ liệu
 Bản đồ tỉnh
F
 Functions
G
 getBoundForFeature, AdminMap
 GetFeature, WFS
 GetFeatureInfo, WMS
 getLayersByTag, AdminMap
 getLayersIdByTag, AdminMap
 GetMap, WMS
I
 initialize, AdminMap
 initMap, AdminMap
T
 Tổng quan
U
 updateChoropleth, AdminMap
W
 WFS
 WMS
Cung cấp API xử lý với đối tượng bản đồ
Bản đồ cập nhật màu theo tiêu chí xã hội.
Mở bản đồ cộng đồng toàn quốc.
Bản đồ trình bày màu theo đối tượng.
Bản đồ trình diễn dữ liệu.
Mở bản đồ theo phạm vi tỉnh.
getBoundForFeature: function (layerName,
featureId)
Lấy vùng bao của một đối tượng không gian
GetFeature: function ()
getLayersByTag: function (mapid)
Lấy các lớp bản đồ theo điều kiện( tên lớp bản đồ có chứa tag)
getLayersIdByTag: function (mapid)
Lấy mã lớp bản đồ theo điều kiện( tên lớp bản đồ có chứa tag)
initialize: function (div,
config)
Khởi tạo AdminMap
initMap: function (mapid)
Mở bản đồ theo mã
Chào mừng bạn đến với trang web GIS dành cho nhà phát triển.
updateChoropleth: function (config)
Cập nhật bản đồ theo khối cấu hình
WFS OpenLayers.
WMS GEOSERVER.
Close