WFS

Dịch vụ WFS

Summary
WFSDịch vụ WFS
Functions
GetFeature

Functions

GetFeature

GetFeature: function ()
URL: /gservices/rest/ogc/gsv_data/wfs?service=WFS
    &version=2.0.0 /bắt buộc
    &request=GetFeature /bắt buộc
    &typenames={typenames}
    &Format={outputFormat}
    &srsname={srsname}
    &count={count}
    &bbox={bbox}

Method: GET

Protocol: HTTP, HTTPS

Parameters

service =WMS bắt buộc

version=2.0.0 /bắt buộc

request=GetFeature /bắt buộc

typenames -lớp dữ liệu truy vấn ( chỉ 1 lớp duy nhất)

Format -định dạng dữ liệu trả về( application/json |te)

srsname -Hệ quy chiếu

count -Số lượng đối tượng

BBOX -Vùng bao ví dụ (103.80994553666,16.853533938965,108.21820969681,21.261798099121)

Returns

 • Dữ liệu theo định dạng có thể là geojson hoặc gml

Example

-http://vietnam.diagioi.gov.vn:8081/gservices/rest/ogc/gsv_data/11/wms?WIDTH=256&LAYERS=kgtinh_diaphan&HEIGHT=256&STYLES=&VERSION=1.3.0&FORMAT=image%2Fpng&TILED=true&EXCEPTIONS=INIMAGE&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&CRS=EPSG%3A900913&BBOX=103.80994553666,16.853533938965,108.21820969681,21.261798099121

GetFeature: function ()
Close