Function Index
$#! · 0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
G
 getBoundForFeature, AdminMap
 GetFeature, WFS
 GetFeatureInfo, WMS
 getLayersByTag, AdminMap
 getLayersIdByTag, AdminMap
 GetMap, WMS
I
 initialize, AdminMap
 initMap, AdminMap
U
 updateChoropleth, AdminMap
getBoundForFeature: function (layerName,
featureId)
Lấy vùng bao của một đối tượng không gian
GetFeature: function ()
getLayersByTag: function (mapid)
Lấy các lớp bản đồ theo điều kiện( tên lớp bản đồ có chứa tag)
getLayersIdByTag: function (mapid)
Lấy mã lớp bản đồ theo điều kiện( tên lớp bản đồ có chứa tag)
initialize: function (div,
config)
Khởi tạo AdminMap
initMap: function (mapid)
Mở bản đồ theo mã
updateChoropleth: function (config)
Cập nhật bản đồ theo khối cấu hình
Close