Bản đồ toàn quốc

Mở bản đồ cộng đồng toàn quốc.  Ví dụ: tại đây

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <script type="text/javascript" src="http://vietnam.diagioi.gov.vn:8080/jquery/jquery/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://vietnam.diagioi.gov.vn:8081/api/api.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://vietnam.diagioi.gov.vn:8081/api/style.css">

  <script type="text/javascript">
    var config = {
      token: "your api key",
      drilldown: true //cho phép truy cập các cấp con( tỉnh, huyện ,xã)
    }
    var map = new AdminMap('map', config);
  </script>
</head>
<body>
  <div>
    <h3>Ví dụ: Bản đồ toàn quốc</h3>
  </div>
  <div id="map" style="width:1024px; height:500px;margin-top:10px !important;position:relative;">
  </div>
  <ul class="breadcrumb">
      <li>
        <a href="#" onclick="viewCountry()">Toàn quốc</a>
      </li>
      <li id="province" style="display:none">
        <a href="#" onclick="viewProvince()">
          <span id="provincec">Tỉnh</span>
        </a>
      </li>
      <li id="distric" style="display:none">
        <a href="#">
          <span id="districc" ;>Huyện</span>
        </a>
      </li>
    </ul>
</body>
</html>
Close