Bản đồ cập nhật màu theo tiêu chí xã hội

Bản đồ cập nhật màu theo tiêu chí xã hội.  Ví dụ: tại đây

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <script type="text/javascript" src="http://vietnam.diagioi.gov.vn:8080/jquery/jquery/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://vietnam.diagioi.gov.vn:8081/api/api.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://vietnam.diagioi.gov.vn:8081/api/style.css">

  <script type="text/javascript">
   var getRandomColor = function () {
      var letters = '0123456789ABCDEF';
      var color = '#';
      for (var i = 0; i < 6; i++) {
        color += letters[Math.floor(Math.random() * 16)];
      }
      return color;
    }
    var data1 = {
      token: "your api key",
      scope: '51',
      name: 'Quảng Ngãi',
      drilldown: true,
      featureClass: 'kgtinh_diaphan',
      kghuyen_diaphan: {
        "522": {
          name: "Thành phố Quảng Ngãi",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: 'red', //màu tô
            strokeColor: '', //màu viền
            fillOpacity: 0.3, //độ trong suốt
            strokeWidth: 1 //độ rộng viền

          }
        },
        "524": {
          name: "Huyện Bình Sơ",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: 'red',
            strokeColor: '',
            fillOpacity: 0.7,
            strokeWidth: 1

          }
        },
        "525": {
          name: "Huyện Trà Bồng",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: '#690F13',
            strokeColor: '',
            fillOpacity: 0.8,
            strokeWidth: 1

          }
        },
        "526": {
          name: "Huyện Tây Trà",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: '#690F13',
            strokeColor: '',
            fillOpacity: 0.8,
            strokeWidth: 1

          }
        },
        "528": {
          name: "Huyện Tư Nghĩa",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: '#690F13',
            strokeColor: '',
            fillOpacity: 0.8,
            strokeWidth: 1

          }
        },
        "529": {
          name: "Huyện Sơn Hà",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: '#690F13',
            strokeColor: '',
            fillOpacity: 0.8,
            strokeWidth: 1

          }
        },
        "530": {
          name: "Huyện Sơn Tây",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: '#690F13',
            strokeColor: '',
            fillOpacity: 0.8,
            strokeWidth: 1

          }
        }
      }
    }

    var data2 = {
      token: "your token key",
      scope: '51',
      name: 'Quảng Ngãi',
      drilldown: true,
      featureClass: 'kgtinh_diaphan',
      kghuyen_diaphan: {
        "522": {
          name: "Thành phố Quảng Ngãi",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: 'yellow', //màu tô
            strokeColor: '', //màu viền
            fillOpacity: 0.3, //độ trong suốt
            strokeWidth: 1 //độ rộng viền

          }
        },
        "524": {
          name: "Huyện Bình Sơ",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: 'blue',
            strokeColor: '',
            fillOpacity: 0.7,
            strokeWidth: 1

          }
        },
        "525": {
          name: "Huyện Trà Bồng",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: '#630C13',
            strokeColor: '',
            fillOpacity: 0.8,
            strokeWidth: 1

          }
        },
        "526": {
          name: "Huyện Tây Trà",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: '#690E10',
            strokeColor: '',
            fillOpacity: 0.8,
            strokeWidth: 1

          }
        },
        "528": {
          name: "Huyện Tư Nghĩa",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: '#690F24',
            strokeColor: '',
            fillOpacity: 0.8,
            strokeWidth: 1

          }
        },
        "529": {
          name: "Huyện Sơn Hà",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: '#650F13',
            strokeColor: '',
            fillOpacity: 0.8,
            strokeWidth: 1

          }
        },
        "530": {
          name: "Huyện Sơn Tây",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: '#190F13',
            strokeColor: '',
            fillOpacity: 0.8,
            strokeWidth: 1

          }
        }
      }
    }

    var map = new AdminMap('map', data1);

    var onChange = function (type) {
      if (type == 'danso')
        map.updateChoropleth(data1);
      else
        map.updateChoropleth(data2);
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div class="">
    <h3>Ví dụ: Bản đồ cập nhật màu theo tiêu chí xã hội</h3>
  </div>
  <div id="map" class="map1" style="width:1024px; height:500px;margin-top:10px !important;"></div>
  <ul class="breadcrumb" style="width:995px;">
    <li>
      <a href="#" onclick="viewCountry()">Toàn quốc</a>
    </li>
    <li id="province" style="display:none">
      <a href="#" onclick="viewProvince()">
        <span id="provincec">Tỉnh</span>
      </a>
    </li>
    <li id="distric" style="display:none">
      <a href="#">
        <span id="districc" ;>Huyện</span>
      </a>
    </li>
  </ul>
  <div>
    <label for="cmbType">Tô màu theo: </label>
    <select id="cmbType" onchange="onChange(this.value)" style="width:200px;" value="dientich">
      <option value="danso" selected>Dân số</option>
      <option value="dientich">Diện tích</option>
    </select>
  </div>
</body>
</html>
Close