Bản đồ trình diễn dữ liệu

Bản đồ trình diễn dữ liệu.  Ví dụ: tại đây

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <script type="text/javascript" src="http://vietnam.diagioi.gov.vn:8080/jquery/jquery/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://vietnam.diagioi.gov.vn:8081/api/api.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://vietnam.diagioi.gov.vn:8081/api/style.css">

  <script type="text/javascript">
     var config = {
      token: "your api key",
      scope: '51',
      drilldown: true,
      name: 'Quảng Ngãi',
      featureClass: 'kgtinh_diaphan',
      kghuyen_diaphan: {
        "522": {
          name: "Thành phố Quảng Ngãi",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: 'red', //màu tô
            strokeColor: '', //màu viền
            fillOpacity: 0.3, //độ trong suốt
            strokeWidth: 1 //độ rộng viền

          },
          data: {
            "Dân số": 100000,
            "Diện Tích": 1000,
            "Số liệu năm": 2010
          }
        },
        "524": {
          name: "Huyện Bình Sơ",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: 'yellow',
            strokeColor: '',
            fillOpacity: 0.7,
            strokeWidth: 1

          },
          data: {
            "Dân số": 100000,
            "Diện Tích": 1000,
            "Số liệu năm": 2010
          }
        },
        "525": {
          name: "Huyện Trà Bồng",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: '#00BAF3',
            strokeColor: '',
            fillOpacity: 0.8,
            strokeWidth: 1

          },
          data: {
            "Dân số": 100000,
            "Diện Tích": 1000,
            "Số liệu năm": 2010
          }
        },
        "526": {
          name: "Huyện Tây Trà",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: '#690F13',
            strokeColor: '',
            fillOpacity: 0.8,
            strokeWidth: 1

          },
          data: {
            "Dân số": 100000,
            "Diện Tích": 1000,
            "Số liệu năm": 2010
          }
        },
        "528": {
          name: "Huyện Tư Nghĩa",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: '#690F13',
            strokeColor: '',
            fillOpacity: 0.8,
            strokeWidth: 1

          },
          data: {
            "Dân số": 100000,
            "Diện Tích": 1000,
            "Số liệu năm": 2010
          }
        },
        "529": {
          name: "Huyện Sơn Hà",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: '#690F13',
            strokeColor: '',
            fillOpacity: 0.8,
            strokeWidth: 1

          },
          data: {
            "Dân số": 100000,
            "Diện Tích": 1000,
            "Số liệu năm": 2010
          }
        },
        "530": {
          name: "Huyện Sơn Tây",
          yearFounded: "2000",
          style: {
            fillColor: '#690F13',
            strokeColor: '',
            fillOpacity: 0.8,
            strokeWidth: 1

          },
          data: {
            "Dân số": 100000,
            "Diện Tích": 1000,
            "Số liệu năm": 2010
          }
        }
      }
    }
    var map = new AdminMap('map', config);
  </script>
</head>
<body>
  <div>
    <h3>Ví dụ: Bản đồ trình diễn dữ liệu</h3>
  </div>
  <div id="map" style="width:1024px; height:500px;margin-top:10px !important;position:relative;">
  </div>
  <ul class="breadcrumb">
      <li>
        <a href="#" onclick="viewCountry()">Toàn quốc</a>
      </li>
      <li id="province" style="display:none">
        <a href="#" onclick="viewProvince()">
          <span id="provincec">Tỉnh</span>
        </a>
      </li>
      <li id="distric" style="display:none">
        <a href="#">
          <span id="districc" ;>Huyện</span>
        </a>
      </li>
    </ul>
</body>
</html>
Close