AdminMap

Cung cấp API xử lý với đối tượng bản đồ

Summary
AdminMapCung cấp API xử lý với đối tượng bản đồ
Functions
initializeKhởi tạo AdminMap
initMapMở bản đồ theo mã
getLayersIdByTagLấy mã lớp bản đồ theo điều kiện( tên lớp bản đồ có chứa tag)
getLayersByTagLấy các lớp bản đồ theo điều kiện( tên lớp bản đồ có chứa tag)
getBoundForFeatureLấy vùng bao của một đối tượng không gian
updateChoroplethCập nhật bản đồ theo khối cấu hình

Functions

initialize

initialize: function (div,
config)

Khởi tạo AdminMap

Parameters

divMã thẻ div render bản đồ chuyên đề
configkhối cấu hình
//Ví dụ: Khởi tạo bản đồ với đoạn html sau
...
</body>
  <div id="divMap" style="display: inline-block; height: 400px; width: 500px; border: 1px solid #CCCCCC">
  </div>
</body>
...

//Khởi tạo
var map = new AdminMap('divMap');

initMap

initMap: function (mapid)

Mở bản đồ theo mã

Parameters

mapid<string>: mã bản đồ

getLayersIdByTag

getLayersIdByTag: function (mapid)

Lấy mã lớp bản đồ theo điều kiện( tên lớp bản đồ có chứa tag)

Parameters

tagname<string>: từ khóa tìm kiếm

Returns

 • Trả về danh sách mã lớp bản đồ kiểu string cách nhau bởi dấu phẩy

getLayersByTag

getLayersByTag: function (mapid)

Lấy các lớp bản đồ theo điều kiện( tên lớp bản đồ có chứa tag)

Parameters

tagname<string>: từ khóa tìm kiếm

Returns

 • Trả về danh sách lớp bản đồ

getBoundForFeature

getBoundForFeature: function (layerName,
featureId)

Lấy vùng bao của một đối tượng không gian

Parameters

layerName<string>: tên lớp dữ liệu
featureId<string>: mã đối tượng

Returns

 • Trả về vùng bao của đối tượng không gian

updateChoropleth

updateChoropleth: function (config)

Cập nhật bản đồ theo khối cấu hình

Parameters

config<object>: Đối tượng JSON chứa cấu hình về trình bày, cấu hình về dữ liệu .Tham số config có thể như sau:
Ví dụ:
var config = {
  token: "your api key",
  scope: '51',//mã đơn vị hành chính cấp tỉnh
  name: 'Quảng Ngãi',
  drilldown: true, //cho phép truy cập đơn vị hành chính con
  featureClass: 'kgtinh_diaphan',//lớp dữ liệu địa phận cấp tỉnh
  kghuyen_diaphan: {//lớp dữ liệu địa phận cấp huyện
    "522": {
      name: "Thành phố Quảng Ngãi",//tên đối tượng
      yearFounded: "2000",//năm thành lập
      style: {
        fillColor: 'red', //màu tô
        strokeColor: '', //màu viền
        fillOpacity: 0.3, //độ trong suốt
        strokeWidth: 1 //độ rộng viền

      }
    }
initialize: function (div,
config)
Khởi tạo AdminMap
initMap: function (mapid)
Mở bản đồ theo mã
getLayersIdByTag: function (mapid)
Lấy mã lớp bản đồ theo điều kiện( tên lớp bản đồ có chứa tag)
getLayersByTag: function (mapid)
Lấy các lớp bản đồ theo điều kiện( tên lớp bản đồ có chứa tag)
getBoundForFeature: function (layerName,
featureId)
Lấy vùng bao của một đối tượng không gian
updateChoropleth: function (config)
Cập nhật bản đồ theo khối cấu hình
Close