WMS

Dịch vụ WMS

Summary

Functions

GetMap

URL: /gservices/rest/ogc/gsv_data/{mapid}/wms?
    WIDTH={WIDTH}
    &HEIGHT={HEIGHT}
    &SRS={SRS}
    &LAYERS={LAYERS}
    &STYLES={STYLES}
    &VERSION=1.3.0
    &FORMAT={FORMAT}
    &SERVICE={SERVICE}
    &REQUEST=GetMap
    &CRS={CRS}
    &BBOX={BBOX}

Method: GET

Protocol: HTTP, HTTPS

Parameters

WIDTH -Chiều rộng

HEIGHT -Chiều cao

LAYERS -Tên lớp dữ liệu( cách nhau bởi dấu phẩy)

STYLES={STYLES}

VERSION=1.3.0 bắt buộc

FORMAT -Định dạng ảnh trả về ví dụ(image/png)

SERVICE=WMS bắt buộc

REQUEST=GetMap bắt buộc

CRS -Hệ quy chiếu (ví dụ: EPSG:900913)

BBOX -Vùng bao ví dụ (103.80994553666,16.853533938965,108.21820969681,21.261798099121)

Returns

 • Ảnh lớp bản đồ theo vùng bound

Example

-http://vietnam.diagioi.gov.vn:8081/gservices/rest/ogc/gsv_data/11/wms?WIDTH=256&LAYERS=kgtinh_diaphan&HEIGHT=256&STYLES=&VERSION=1.3.0&FORMAT=image%2Fpng&TILED=true&EXCEPTIONS=INIMAGE&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&CRS=EPSG%3A900913&BBOX=103.80994553666,16.853533938965,108.21820969681,21.261798099121

GetFeatureInfo

  URL:  /gservices/rest/ogc/gsv_data/11/wms?
    REQUEST=GetFeatureInfo
    &EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_xml
    &BBOX={BBOX}
    &X={X}
    &Y={Y}
    &INFO_FORMAT={INFO_FORMAT}
    &QUERY_LAYERS={QUERY_LAYERS}
    &FEATURE_COUNT={FEATURE_COUNT}
    &Crs={Crs}
    &version=1.3.0
    &Layers={Layers}
    &Styles={Styles}
    &WIDTH=800
    &HEIGHT=556
    &format=image%2Fpng

Method: GET

Protocol: HTTP, HTTPS

Parameters

REQUEST=GetFeatureInfo -bắt buộc

&BBOX -Vùng bao ví dụ (103.80994553666,16.853533938965,108.21820969681,21.261798099121)

&X -tọa độ màn hình X

&Y -tọa độ màn hình Y

&INFO_FORMAT- Định dạng dữ liệu trả về (text/html|application/json)

&QUERY_LAYERS -Lớp dữ liệu truy vấn (Có thể truy vấn trên nhiều lớp cách nhau bởi dấu phẩy)

&FEATURE_COUNT -số lượng bản ghi trả về cho từng lớp

&Crs -Hệ quy chiếu

&version=1.3.0 bắt buộc

&Layers= Lớp dữ liệu truy vấn cho dịch vụ GetMap

&Styles= kiểu trình bày (chưa hỗ trợ)

&WIDTH -Chiều rộng

&HEIGHT -Chiều cao

&format=định dạng ảnh cho dịch vụ GetMap

Returns

dữ liệu thuộc tính theo định dạng text/html hoặc geojson

Example

http://vietnam.diagioi.gov.vn:8081/gservices/rest/ogc/gsv_data/11/wms?REQUEST=GetFeatureInfo&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_xml&BBOX=106.319729%2C12.570907%2C109.763685%2C14.964457&X=602&Y=401&INFO_FORMAT=application/json&QUERY_LAYERS=kgtinh_diaphan&FEATURE_COUNT=50&Crs=EPSG%3A4326&version=1.3.0&Layers=kgtinh_diaphan&Styles=&WIDTH=800&HEIGHT=556&format=image%2Fpng

Close